אני מחלק פרס של 10,000 שקלים לבעלי עסקים

צפה בוידאו ותגלה איך תוכל להשתתף

מי רשאי להשתתף בהגרלה?

ההגרלה מיועד אך ורק למי שיש תיק של עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה רשומה על שמו

הערה: זה לא לביישנים. נרצה להזמין את הזוכה להצטלם איתנו!

איך משתתפים?

שלב 1# - לוחצים על כפתור ה'Like' כאן למטה

[cardoza_facebook_like_box]

שלב 2# - ממלאים את הטופס ולוחצים על שלח

*במילוי הטופס הינך מסכים לתנאי התקנון של הגרלה זו כפי שפורסמו בתחתית עמוד זה.

** בהרשמה הינך מסכים לקבל דיוור מהחברה מפעם לפעם​. אין התחייבות וניתן להסיר עצמך בכל שלב.

תקנון ההגרלה

הגדרות

בתקנון מבצע זה יהיו למושגים הבאים הפירוש המיוחד להם בצדם, כמפורט להלן:
עורך ההגרלה: אבינועם שחר – המכון לשיווק ע.מ. 034236810, כתובת: מגדלי התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן. טל' 077-5009705.

מפקח על ההגרלה: יועץ מס אברהם אבידר, כתובת: רח' ז'בוטינסקי 54, רמת גן. 

ההגרלה: הגרלה בין נרשמים הזכאים אשר במסגרתה יידרשו המשתתפים ראשית לעשות LIKE לעמוד הפייסבוק של החברה ולהירשם בעמוד ההגרלה באתר החברה לרשימת התפוצה.

בנוסף הנרשם מבין שכתנאי לזכייתו בפרס עליו להגיע למשרדי החברה או לכנס לקוחות ולהצטלם בעת קבלת הפרס בוידאו ובתמונות סטילס שיפורסמו באתר ובעמוד הפייסבוק של החברה.

הנרשמים להגרלה יוכלו לזכות בפרס אחד, הכל כפי שיפורט בתקנון זה. את ההגרלה עורכת חברת אבינועם שחר בהתאם ובכפוף לתקנון זה, ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי סעיף 231 (א) (1) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977.

תקופת המבצע: תקופת המבצע תחל ביום 25.07.17 ותסתיים ביום 22.8.17. החברה תהיה רשאית לשנות את תקופת המבצע והודעה על כך תפורסם למשתתפים.

פרסום ההגרלה: ההגרלה תפורסם בעמוד הפייסבוק של החברה ובאמצעים נוספים,  למעלה מ-10 ימים לפני מועד עריכת ההגרלה הראשונה, הכל מפורט בתקנון זה להלן.

מי רשאי להשתתף בהגרלה: כל אדם מעל גיל 18 ובעל תיק במס הכנסה המוגדר כעוסק פטור, עוסק מורשה או בעל חברה רשומה.

תהליך ההרשמה: על המשתתפים לבצע LIKE לפייסבוק של החברה ולהירשם לרשימת הדיוור של החברה בטופס המופיע בעמוד זה הכולל הסכמה לתנאי התקנון.

ביצוע ההגרלה: ההגרלה תבוצע באמצעות תוכנה אשר תשלוף את הזוכה באופן אקראי ב-22.8.17 (יום לפני הכרזת הזכייה).

במידה והזוכה לא יעמוד בתנאי התקנון, כלומר, אינו מעל גיל 18 ואינו בעל תיק המוגדר כעוסק פטור, מורשה או בעל חברה רשומה, זכייתו תישלל ותתקיים הגרלה נוספת.

תאריך ההגרלה: 22.08.17 בשעה: 18:00 

איך יוכרז הזוכה: בעמוד הפייסבוק של החברה ובאתר החברה.

מספר הפרסום בהם ניתן לזכות: 1

כמה אנשים יכולים לזכות: 1

כמה פעמים תעשה ההגרלה: פעם אחת!

הפרס: 10,000 ש"ח שיועברו לזוכה באמצעות המחאה במשרדי החברה. 

פרשנות 
1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. מובהר כי השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות, וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.
 
2. בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים יהיו לנוחות המשתתפים בלבד.
 
3. ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי ובכפוף לו. בכל מקרה של סתירה מפורשת בין הוראות ההיתר הכללי לבין הוראות התקנון, תגברנה הוראות ההיתר הכללי. מילים ומונחים אשר לא הוגדרו בתקנון זה, יפורשו בהתאם להיתר הכללי.
 
4. המבצע וההגרלה יערכו בפיקוח המפקח. המפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי. ההגרלה תעשה באופן חד-פעמי פעם אחת ויוגרל פרס אחד בלבד.

5. תקנון המבצע יפורסם באתר האינטרנט של עורך ההגרלה בכתובת www.avinoams.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") וגישה אליו תתאפשר גם במשרדי המפקח. 

6. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או ליורשים או חליפים של הזוכה, אלא אם ניתנה הסכמת עורך ההגרלה מראש ובכתב. 

7. עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או החברה אבינועם שחר אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק בכתובת facebook.com, רשת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים, על כל מרכיביה, ולא ישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בהגרלה ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. למען הסר ספק, לאף משתתף ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור. 

8. משתתף חוקי בהגרלה הינו משתתף, אשר עשה Like לעמוד החברה הרשמי בפייסבוק ונרשם בטופס המופיע בעמוד כאן והוא בעל תיק של עוסק מורשה, פטור או חברה רשומה תוך הסכמה לתנאי התקנות. למען הסר ספק, משתתף אשר ישאיר נתונים חלקיים, או שפרטיו לא יקלטו במלואם, השתתפותו תפסל. כמו כן תיפסל השתתפותו של מי שהשאיר את פרטיו והוא אינו בעל תיק במס הכנסה של עוסק פטור, עוסק מורשה או בעל חברה.

9. לא ישתתפו במבצע ו/או בהגרלה עורך ההגרלה, המפקח, עוזרים, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחתם. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" הינם ההורים, ילדים, בני זוג, בנות זוג, אחים ואחיות של אלו.

10. שיטת ההגרלה – העלאה בגורל.

11. ההגרלה תיערך במועד שייקבע על ידי עורך ההגרלה בהתאם לאמור בתקנון זה במשרדי המפקח.
 
12. המשתתפים הזוכים יבחרו באופן רנדומאלי לחלוטין. בחירת המשתתפים הזוכים תעשה באמצעות אתר הגרלות ONLINE (כגון: RANDOM.ORG) בהגרלה יבחר משתתף אחד. המשתתף שמספרו יבחר ראשון לאחר הפעלת ההגרלה, הוא אשר יזכה בפרס אשר נקבע להגרלה.
 
13. לאחר הגרלת שם הזוכה באמצעות הפונקציה, עורך ההגרלה ו/או מי מטעמה יצור קשר עם הזוכה על ידי שימוש בפרטים אשר נמסרו לעורך ההגרלה במועד ההרשמה להגרלה וכן יפרסם את פרטי הזוכים באתר החברה ובפייסבוק.
 
14. אם נפסלה זכאותו של משתתף למימוש הזכייה, לדוגמא נתברר כי הזוכה אינו עומד בתנאי תקנון זה, ו/או זכייתו נפסלה, יהיה עורך ההגרלה רשאי לבטל את ההגרלה הספציפית ו/או לקיימה מחדש.
 
15. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תוצאות ההגרלה הינן תוצאות סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 
16. עורך ההגרלה יודיע לזוכה על זכייתו בהודעה פרטית במייל ובטלפון וכן יפרסם את פרטי הזוכים בעמוד החברה בפייסבוק ו/או באתר האינטרנט.
 
17. אם יתברר כי המועמד לזכייה בהגרלה מסר פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או יחולו נסיבות אחרות בהן תתחייב פסילת השתתפותו של המועמד לזכייה בהגרלה, ו/או הפר את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או במידה שהמועמד לזכייה שזכה לא פנה לקבלת הפרס במועדים הקבועים בתקנון זה ו/או ויתר על זכייתו בפרס, תיפסל זכייתו.
זוכה יהיה רשאי לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום משלוח ההודעה לזוכה בהודעה פרטית בפייסבוק, בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם.
 
18. למען הסר ספק, מועמד לזכייה בהגרלה, אשר לא אותר בפרק הזמן האמור לעיל ו/או נפסל מסיבה אחרת לפי תנאי תקנון זה, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי כלשהו מעורך המבצע  והוא לא יישמע בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה.
 
17. בתום תקופת המבצע תפרסם חברת אבינועם שחר את תוצאות ההגרלה, לרבות את שמות הזוכה ואת תמונתו. 

18. הפרס המוצע הינו 10,000 ש"ח. 

19. עורך ההגרלה רשאי להורות על שינוי מבנה ההגרלה ו/או תוכן ההגרלה ו/או נהלי ההגרלה ו/או תאריכי ההגרלה ו/או פרסי ההגרלה ו/או צורת חלוקת הפרסים. 

20. רישומי עורך ההגרלה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור במימוש הזכייה. 

21. עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח על ההגרלה לגבי כל מקרה ומקרה, כמפורט להלן: 
(א) חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
(ב) סירוב הזוכה למסירת פרטיו.
(ג) כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
 
22. בהשתתפותו בהגרלה, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעונין להשתתף כי קרא את תקנון ההגרלה והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא בפועל את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

23. כל מחלוקת בנושא פרשנות התקנון ו/או תנאי המבצע ו/או ההגרלה, יובאו להכרעתו של המפקח על ההגרלה, וקביעתו בנושא זה תהיה סופית ומכרעת ותחייב הן את המשתתפים ו/או המשתתפים הפוטנציאליים, והן את עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו וכל גורם הקשור במבצע ובהגרלה או מי מטעמו. 

24. עורך ההגרלה שומר על זכותו הבלעדית לעדכן את התקנון מעת לעת. 

25. המשתתף ו/או המעוניין להשתתף במבצע, מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או חברת אבינועם שחר ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ולתוצאותיו ו/או למימוש הפרס. 

26. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בהגרלה המשתתף במבצע מסכים כי כל תקלה, שיבוש, מניעה, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, השבתה , מניעה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלה טכנית, טעות סופר, טעות דפוס, תקלה בתום לב וכיו"ב אשר אינם תלויים בעורך ההגרלה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

27. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אם וכאשר יתרחש מאורע מהסוג המתואר לעיל ו/או מאורע דומה, עורך ההגרלה יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באישורו של המפקח על ההגרלה ובכפוף לפרסום, לבטל חלק מהמבצע, לבטל את המבצע כולו, לבטל ההגרלה, ו/או לגרוע מתנאי ההגרלה לרבות את תנאי תקנון זה, לשנות את סוג הפרס המפורסם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת שימצא לנכון, לרבות שינוי מועדי עריכת ההגרלות. כל פעולה כאמור בהתאם לסעיף זה, תיחשב כתוספת ו/או שינוי בתקנון המבצע ותחייב באופן מלא כל משתתף בהגרלה בין אם נרשם טרם השינוי ובין אם נרשם לאחר השינוי.

28. עצם ההשתתפות במבצע מהווה את הסכמת המשתתפים להעניק לעורך ההגרלה ו/או מי מטעמו אישור לפרסום שמם ו/או את תמונותיהם באמצעי התקשורת השונים לרבות ברשת האינטרנט במקרה של זכייה בהגרלה, הכל בהתאם לשיקול דעתו של עורך ההגרלה.

29. ניתן לעניין בדו"ח המפקח במשרדי המפקח בכתובת המפורטת במבוא לתקנון זה.

30. כל סוג מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלומי מס מכל סוג הקשורים לעצם ההשתתפות בהגרלה ו/או לפרסים עצמם יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה לא יחולו על עורך ההגרלה. יודגש, עורך ההגרלה לא ישא בכל מס ו/או היטל כלשהוא בקשר לזכייה ו/או לפרס. 

31. אם תידרש לכך על פי דין, יעביר עורך ההגרלה כל פרט לרבות את פרטי המשתתף ו/או הזוכה לכל רשות מוסמכת לרבות לשלטונות המס ו/או לבית המשפט.

32. מבצע זה נערך בהתאם להיתר הכללי.

33. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מהמבצע ו/או מההגרלה תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.